Privacybeleid

Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom,
Gevestigd  in Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.fwas.nl / info@fwas.nl
06-17228933

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons vertrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor-en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fwas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om diensten bij je af te leveren.
- Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strik nodig is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van Cookies/ Google Analytics

Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom maakt gebruik van cookies en google analytics. Zie onder de knop cookiebeleid en privacyverklaring, onderaan deze website meer informatie hierover.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou, waar ik over beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fwas.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fondsenwerving Bureau Alex Sleeboom neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fwas.nl